எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு

எண் பற்றிய கல்வியும், எழுத்து பற்றிய கல்வியும் மக்களின் இரண்டு கண்களைப் போனறதாகும்.
The wise say that numbers and letters are the eyes of all human beings.

பட்டிமன்ற காணொளி

Image

நமது அடுத்த பட்டிமன்றம்

Image

பட்டிமன்றம் - வீட்டிலிருந்து வேலை பார்ப்பது - சுகமா? சுமையா?

Episode - 01

Episode - 04

Episode - 02

Episode - 05

Episode - 03

Episode - 06